Saturday, September 6, 2008

SEK KAW LARANGAN MEROKOK

KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

KP(BS)8591/Jld.VIII / (76)
22 Mei1997
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1997 :
Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Dimaklumkan bahawa suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk
menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK
mengikut peruntukan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993.
2. Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan, semua guru,
kakitangan, ibu bapa atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah
dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah.
3. Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah, sama ada di kawasan terbuka
mahupun di dalam bilik atau di tempat-tempat yang terselindung dari pandangan murid.
Perkara 4.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1993 : Garis Panduan Kempen Anti
Merokok Di Sekolah-Sekolah adalah terbatal.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
(DATUK MATNOR DAIM)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia, Paras 7, Blok J, Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur
Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150

s.k 1. Y.B. Datuk Seri Mohd Najib b. Tun Haji Abdul Razak
Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y.B. Datuk Haji Mohd. Khalid b. Mohd. Yunus
Timbalan Menteri Pendidikan
3. Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan
4. Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Ketua-Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Ketua Unit Perhubungan Awam
Kementerian Pendidikan Malaysia

No comments:

Post a Comment